З господарями випивав, а тоді обікрав

Двічі приходив на обійстя своїх односельців 19-річний житель села Слобідка Козівського району, вдруге обікрав.

Âîåííîñëóæàùèé äåðæèò íàðó÷íèêè (áðàñëåòû) íà òåððèòîðèè  Ñèìôåðîïîëüñêîé áðèãàäû âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Óêðàèíû âî âòîðíèê, 19 íîÿáðÿ 2013 ã. Ôîòî Ñâåòëàíû Áîðèñîâñêîé / ÓÍÈÀÍ
Âîåííîñëóæàùèé äåðæèò íàðó÷íèêè (áðàñëåòû) íà òåððèòîðèè Ñèìôåðîïîëüñêîé áðèãàäû âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Óêðàèíû âî âòîðíèê, 19 íîÿáðÿ 2013 ã. Ôîòî Ñâåòëàíû Áîðèñîâñêîé / ÓÍÈÀÍ

В день крадіжки вранці зайшов, випивав з господарем. В коридорі приглянув електродриль і міксер. Повернувся злодій увечері. Знову випивали, грали в карти.Електроінструменти таки поцупив та заховав на господарстві потерпілих. Та забрати крадене не встиг. Гоподарі заявили про крадіжку в поліцію. Крадія затримали.

За матеріалами ГУ Національної поліції України в Тернопільській області
Джерело: TeNews