Аграрії вважають, що Україна поки не готова до відкриття ринку землі

Запровадження ринку сільськогосподарських земель в умовах економічної кризи, без належних інструментів захисту родючості землі перетворить Україну у сировинну латифундію, а українців у рабів.

Âñõîäû îçèìûõ ïîñåâîâ ÿ÷ìåíÿ ñåëüõîçêîîïåðàòèâà ”Ãîðáàíè”, çàïàõàííûå òðàêòîðàìè ðåéäåðîâ, â ïîëå íåäàëåêî îò ñ. Ãîðáàíè Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöêîãî ð-íà Êèåâñêîé îáë., â ñðåäó, 1 àïðåëÿ 2009 ã. Ïî çàÿâëåíèþ ïðåäñòàâèòåëÿ îáùåñòâåííîñòè ñåë ×îïèëêè è Ãîðáàíè Ñâåòëàíû Îíîïðèåíêî, íà÷èíàÿ ñ èþëÿ 2008 ã. ÑÏÊ ”Ãîðáàíè”, îáúåäèíÿþùèé îêîëî 800 æèòåëåé ñåë ×îïèëêè è Ãîðáàíè, ïîäâåðãàåòñÿ ðåéäåðñêèì àòàêàì ñî ñòîðîíû âëàñòåé ðàéîíà è ñåëà, à òàêæå åùå îäíîé êîììåð÷åñêîé ñòðóêòóðû. Ëàêîìûì êóñêîì ÿâëÿþòñÿ 3000 ãà ÷åðíîçåìà, êîòîðûå áûëè ðàñïàåâàíû â 1996 ã. ìåæäó êðåñòüÿíàìè ÊÑÏ ”Ïðîãðåññ”, êîòîðûé ïîçäíåå áûë ïåðåðåãèñòðèðîâàí â ÑÏÊ ”Ãîðáàíè”. 
				<script async src=


Ïðè ïåðåðåãèñòðàöèè àêòàì íà çåìëþ íå áûëè ïðèñâîåíû êàäàñòðîâûå íîìåðà, ÷òî äåëàåò èõ îáëàäàòåëåé ëåãêîé äîáû÷åé. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ýòîé çåìëè ñîñòàâëÿåò ìèíèìóì 200 äîë. ÑØÀ çà 1 ñîòêó (ñîîòâåòñòâåííî, ìèíèìàëüíàÿ ñòîèìîñòü 3000 ãà – 60 ìëí äîë ÑØÀ). Òî åñòü, íà êàæäîãî ïðèõîäèòñÿ îêîëî 75 òûñ. äîë. ÑØÀ – ïðèìåðíî ñòîèìîñòü îäíîêîìíàòíîé êâàðòèðû â Êèåâå. Íî åñëè ýòî ñîáðàòü â îäíè ðóêè – ñóììà çíà÷èòåëüíàÿ. Ðàéîííîå íà÷àëüñòâî íàñòîé÷èâî ïîðåêîìåíäîâàëî âõîäÿùåìó â äåñÿòêó ñàìûõ ïðèáûëüíûõ õîçÿéñòâ Êèåâñêîé îáë. èíâåñòîðà, êîòîðûé ïëàíèðóåò çàñåÿòü ÷åðíîçåìû îáåäíÿþùèìè ïî÷âó êîðìîâûìè êóëüòóðàìè, â ÷àñòíîñòè, ðàïñîì. 16 àâãóñòà 2008 ã. ïðîøëà è áûëà îòáèòà ó÷àñíèêàìè ÑÏÊ ”Ãîðáàíè” ïåðâàÿ àòàêà ðåéäåðîâ. Ñ íà÷àëîì ïîñåâíîé (27 ìàðòà 2009 ã.) íà÷àëàñü ñëåäóþùàÿ àòàêà. Ðåéäåðû ñâîèìè òðàêòîðàìè ïåðåïàõàëè âçîøåäøèå îçèìûå ïîñåâû ÿ÷ìåíÿ è ïøåíèöû. Îíè òàêæå íå äàþò âîçìîæíîñòè ïðîâîäèòü âåñåííþþ ïîñåâíóþ, áëîêèðóÿ òðàêòîðà ”Ãîðáàíåé”, ÷òî âåäåò ê ðàçîðåíèþ ïðèáûëüíîãî õîçÿéñòâà. Ïî ñëîâàì ó÷àñòíèêîâ ñåëüõîçêîîïåðàòèâà, îíè ïîñòîÿííî ïîäâåðãàþòñÿ óãðîçàì ôèçè÷åñêîé ðàñïðàâû.  Óêðàèíå äëÿ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé ñîçäàíû òàêèå óñëîâèÿ, ÷òî èì âûãîäíåå çà íåñêîëüêî ëåò óáèòü çåìëþ íà îáåäíÿþùèõ ïî÷âó êóëüòóðàõ, ïîëó÷èâ ñâåðõïðèáûëü, è íå ïîíåñÿ çà ýòî íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè, ÷åì ðàáîòàòü ñ ïåðñïåêòèâîé íà áóäóùåå, ñîõðàíÿÿ ÷åðíîçåìû – íàöèîíàëüíîå áîãàòñòâî Óêðàèíû. Ôîòî ÓÍÈÀÍ” width=”1200″ height=”800″ />
Про це заявив голова Аграрної партії України Віталій Скоцик коментуючи ініціативу президента України Петра Порошенка щодо пришвидшення запровадження ринку землі висловлену сьогодні під час звернення до Верховної Ради.

“Влада в умовах кризи повинна займатися стимулюванням виробництва, що дасть роботу і збільшить доходи громадян. Цього немає. За останні півтора року закрилося 500 тисяч підприємств, 2,5 мільйони українців втратили роботу. Українець живе на 1,5 долара в день. Приблизно на таку ж суму виживають жителі найбідніших африканських країн. Треба займатися стимулюванням економіки. Натомість влада розглядає ринок землі як спосіб наповнення бюджету. Українців вже пограбували на початку 1990-х, коли вся промисловість опинилася у руках кількох сімей. Тепер те саме хочуть зробити із землею. Україну прагнуть перетворити у напівфеодальну сировинну латифундію, де більшість людей будуть кріпаками”, – зазначив Віталій Скоцик.

Голова Аграрної партії назвав також три головні передумови запровадження ринку землі, без яких не варто навіть починати обговорення.

“По-перше, потрібна законодавча база, яка забезпечить цивілізований обіг земель сільськогосподарського призначення, гарантуватиме захист родючості землі та збереження площ родючих чорноземів, обмежуватиме власність однієї родини у 300-500 га та заборонятиме землеволодіння іноземцям. За ефективністю використання землі має слідкувати спеціальна структура – Земельний банк. По-друге, потрібна зрозуміла і прогнозована економічна політика, коли податки стимулюватимуть, а не вбиватимуть виробництво. Коли людина зможе взяти довготривалий кредит під 5-7 % річних, щоб мати змогу обробляти землю. По-третє, завершити судову реформу і суттєво знизити рівень корупції. Поки немає справедливого судочинства — не буде нормального вільного ринку.  Поки за рівнем корупції ми на 13 місці із 168. Україна одна з найкорумпованіших країн. Тому тут працює не закон, а система політичних та кримінальних “рішал”, – сказав Віталій Скоцик.

Політик наголосив, що питання впровадження ринку землі обов’язково має бути винесено на референдум.

“Влада боїться народу, бо знає, що сьогодні 85 % українців виступають проти ринку землі. Але згідно Конституції лише народ має право вирішувати долю національного багатства”, – наголосив голова Аграрної партії України.

джерело http://economics.unian.ua/