Гральний бізнес біля вокзалу у Тернополі: вилучили десятки тисяч гривень

Тисячі гривень, персональні комп’ютери та інше ігрове обладнання вилучили поліцейські в одному з так званих інтерактивних клубів, що працював в обласному центрі поблизу залізничного вокзалу.

 

Ìîëîäîé ÷åëîâåê èãðàåò íà àâòîìàòå â Êèåâå, â ÷åòâåðã, 6 ìàðòà 2008 ã.  ýòîò äåíü ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ âûåçäíàÿ ïðîâåðêà èãðàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, èãðàëüíûõ àâòîìàòîâ íà ñîîòâåòñòâèå èõ ðàáîòû äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó. Èãðàëüíûå çàâåäåíèÿ ïðîâåðÿþòñÿ íà ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû. ×àùå âñåãî ó âëàäåëüöåâ âîçíèêàþò ïðîáëåìû ñ íàëè÷èåì íåîáõîäèìûõ ëèöåíçèé, ñëó÷àåòñÿ ñàìîâîëüíîå ñòðîèòåëüñòâî èãðàëüíûõ îáúåêòîâ. ×àñòî àâòîìàòû ðàçìåùåíû áëèæå 150 ìåòðîâ îò øêîë, äåòñàäîâ è â äðóãèõ íåðàçðåøåííûõ ìåñòàõ. Ê ó÷àñòèþ â èãðàõ ÷àñòî äîïóñêàþòñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèå.Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåðêå çàêîííîñòè èãðàëüíîãî áèçíåñà íàïðàâëåíû â ïåðâóþ î÷åðåäü íà åãî áëàãîóñòðîéñòâî, à íå íà áîðüáó ñ íèì. Ãîðîäñêàÿ âëàñòü èùåò ïóòè ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îäíèì èç âàðèàíòîâ êîòîðîé ìîæåò áûòü ñòðîèòåëüñòâî ñâîåîáðàçíîãî «Ëàñ-Âåãàñà» çà ïðåäåëàìè Êèåâà, ãäå ñîñðåäîòî÷àòñÿ èãðàëüíûå çàâåäåíèÿ. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî íåçàêîííî äåéñòâóþùèõ èãðàëüíûõ àâòîìàòîâ è òîòàëèçàòîðîâ ïðèõîäèòñÿ íà ìåñòà âáëèçè áîëüøèõ òðàíñïîðòíûõ ðàçâÿçîê è ñòàíöèé ìåòðîïîëèòåíà. Ñ öåëüþ áûñòðîãî âûÿâëåíèÿ è ñâîåâðåìåííîé ëèêâèäàöèè íàðóøåíèé, ÊÌÄÀ ñîçäàëà ñïåöèàëüíûå ãðóïïû ïðè ó÷àñòèè ïðåäñòàâèòåëåé íàëîãîâîé àäìèíèñòðàöèè, óïðàâëåíèé ÌÂÄ è Ì×Ñ, èíñïåêöèè Ãîñýíåðãîíàäçîðà è ò.ï., êîòîðûå ñîòðóäíè÷àþò ñî ñòîëè÷íîé ïðîêóðàòóðîé. Áûëî ïðîâåäåíî áîëåå 1640 ðåéäîâ ïî ïðîâåðêå èãîðíûõ çàâåäåíèé íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, 689 èãðàëüíûõ àâòîìàòîâ äåìîíòèðîâàíû, 1641 îïëîìáèðîâàí è ñîñòàâëåíû íà íàðóøèòåëåé 234 ïðîòîêîëà. Ôîòî Äìèòðèÿ Êóïðèÿíà / ÓÍÈÀÍ

 

Під вивіскою інтерактивного клубу, як з’ясували правоохоронці, насправді кілька мешканців обласного центру займалися гральним бізнесом.
Співробітники управління захисту економіки Тернопільщини спільно зі слідчими Головного управління поліції задокументували факт зайняття гральним бізнесом. У ході санкціонованого обшуку було вилучено понад 26 тисяч гривень, одержаних злочинним шляхом, 17 персональних комп’ютерів та інше ігрове обладнання.
Процесуальне керівництво кримінального провадження, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 203-2 ККУ, здійснює Тернопільська місцева прокуратура.

Джерело.